Ο δρομέας υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής του με ελεύθερη βούληση, συμφωνεί και δεσμεύεται πλήρως να ακολουθήσει τους κανονισμούς της διοργάνωσης, όπως αναγράφονται παρακάτω.


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Στον αγώνα Ημιμαραθωνίου Δρόμου μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 18 ετών (γεννημένα τουλάχιστον το 2006), ικανά να συμμετάσχουν στον αγώνα (able-bodied runners).

• Στον Αγώνα Δρόμου 5χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 12 ετών (γεννημένα τουλάχιστον το 2012), ικανά να συμμετάσχουν στον αγώνα (able-bodied runners).

• Στον αγώνα Family Run μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές/τριες της Α' έως και την Ε' Τάξη Δημοτικού Σχολείου (γεννημένοι/ες κατά τα έτη 2013 με 2017) αποκλειστικά και μόνο με έναν συνοδό ενήλικα (άνω των 18 ετών) ο κάθε μαθητής/τρια.

• Στην περίπτωση συμμετοχής ανηλίκων στον Αγώνα Δρόμου 5χλμ και στον αγώνα Family Run, η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον ασκούντα την επιμέλεια γονέα. Με την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής θεωρείται ότι έχει δοθεί συναίνεση του γονέα για τη συμμετοχή του τέκνου στον Αγώνα.

• Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση του ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πλήρως τους κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή τους στη διοργάνωση, όσον αφορά σε πιθανές ζημιές ή βλάβη στην υγεία τους.

• Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση και φέρει την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του, όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να συμμετάσχει, ακολουθώντας τους κανονισμούς της διοργάνωσης.

• Ο ΣΕΓΑΣ και η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί συμμετέχων στη διοργάνωση ή θεατής αυτής.

• Στους αγώνες της διοργάνωσης του ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ μπορούν να συμμετάσχουν μόνο εγκύρως και εγκαίρως εγγεγραμμένοι δρομείς.

• Οι συμμετέχοντες δρομείς οφείλουν να φέρουν τον αριθμό συμμετοχής τους, που τους έχει δοθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα, στο μπροστινό μέρος του θώρακά τους και δεν πρέπει να καλύπτεται από ρουχισμό ή αντικείμενο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, είναι ενδεχόμενο να αποκλειστούν από τον αγώνα.

• Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του αγώνα πριν, καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του και μετά.

• Ο ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ πραγματοποιείται την ήμερα που έχει οριστεί ως ημέρα διεξαγωγής του, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Μόνο σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας ο ΣΕΓΑΣ και η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν την αναβολή εκκίνησης ή την ακύρωση του αγώνα ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Σε μια τέτοια περίπτωση, η συνδρομή συμμετοχής στον αγώνα δεν επιστρέφεται στους εγγεγραμμένους δρομείς.

• Ο ΣΕΓΑΣ και η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος, των όρων και κανονισμών συμμετοχής και διεξαγωγής του αγώνα χωρίς πρότερη ειδοποίηση με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ ή του αγώνα.

• Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους μπορούν να παρέχονται σε τρίτους για τους σκοπούς χρονομέτρησης και σύνταξης καταλόγων αποτελεσμάτων, οι οποίοι δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και περιλαμβάνουν ονομαστικά όλους τους συμμετέχοντες στους αγώνες της διοργάνωσης. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος που προβλέπονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης συμμετοχής θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του αγώνα. Με την αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του/της είναι αποθηκευμένα και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του αγώνα

• Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους παρέχονται στην Εταιρία Χρονομέτρησης, με την οποία συνεργάζεται ο ΣΕΓΑΣ στο πλαίσιο διεξαγωγής του αγώνα, με σκοπό τη ζωντανή ηλεκτρονική μετάδοση των αποτελεσμάτων του αγώνα, καθώς και λειτουργίας εφαρμογής ζωντανής παρακολούθησης της διαδρομής τους (Live Tracking App) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα.

• Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους κατά τη διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.

• Σύμφωνα με τον Νόμο 4791/2021 (ΦΕΚ A 51 - 03.04.2021), ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ έχει την διακριτική ευχέρεια να πραγματοποιήσει έλεγχο αντιντόπινγκ σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα, ενήλικο ή ανήλικο, ανεξάρτητα από εθνικότητα, αθλητή ή απλώς αθλούμενο, ανεξάρτητα από το εάν έχει δελτίο αθλητή, ακόμα και αν συμμετέχει στον αγώνα για λόγους αναψυχής ή ευεξίας, σε οποιοδήποτε χρονικό στάδιο διεξαγωγής της διοργάνωσης- πριν, κατά την διάρκεια ή μετά την λήξη της διοργάνωσης. 


ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

• Ο ΣΕΓΑΣ και η Οργανωτική Επιτροπή του ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ έχουν το δικαίωμα να αναστείλουν ή να κλείσουν τις εγγραφές χωρίς πρότερη ενημέρωση.

• Η εγγραφή σε έναν από τους αγώνες της διοργάνωσης του ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ είναι δυνατή μόνο μέσω της online πλατφόρμας εγγραφών που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης ή με άλλους τρόπους που θα υποδειχθούν από την Οργανωτική Επιτροπή.

• Η εγγραφή είναι έγκυρη μόνο με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει και η σχετική καταβολή της συνδρομής συμμετοχής, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της διοργάνωσης και το σχετικό ποσό έχει πιστωθεί στους λογαριασμούς των διοργανωτών.

Απαγορεύεται η πραγματοποίηση περισσοτέρων της μιας εγγραφής στον ίδιο αγώνα από τον ίδιο συμμετέχοντα. Σε περίπτωση που συμμετέχων έχει πραγματοποιήσει περισσότερες της μίας έγκυρης εγγραφής, είτε ατομικά είτε μέσω ομάδας, οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα την Οργανωτική Επιτροπή σε διαφορετική περίπτωση διατηρείται ενεργή η εγγραφή που υποβλήθηκε πρώτη. Η μεταγενέστερη εγγραφή, εφόσον υποβλήθηκε ατομικά, ακυρώνεται σύμφωνα με την Πολιτική Ακυρώσεων της διοργάνωσης χωρίς πρότερη ενημέρωση, ενώ σε περίπτωση εγγραφής μέσω ομάδας η θέση αποδεσμεύεται στην ομάδα προς διαχείριση, με σχετική ενημέρωση προς τον επικεφαλής της ομάδας.   

• Αλλαγές επί επιβεβαιωμένων εγγραφών (αντικατάσταση δρομέα, αλλαγή αγώνα κτλ) είναι δυνατές κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και έγκρισης από την Οργανωτική Επιτροπή, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ενότητα "Διαχείριση Εγγραφής".

• Ακυρώσεις επιβεβαιωμένων εγγραφών είναι δυνατές μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Ακυρώσεων του αγώνα, όπως αυτή αναγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας της διοργάνωσης.

• Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στους αγώνες δρόμου 5χλμ και Ημιμαραθωνίου, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση:

"Με την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής δηλώνω ότι συμμετέχω στον Αγώνα (Ημιμαραθώνιος Δρόμος/Αγώνας 5km) με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής στον Αγώνα, που περιλαμβάνονται στο κείμενο με τίτλο «Όροι Συμμετοχής, Εγγραφής & Παραλαβής Αριθμού Συμμετοχής» και τους αποδέχομαι. Δηλώνω επίσης ότι τα στοιχεία που δηλώνονται πιο πάνω είναι απολύτως αληθή. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών του Αγώνα για τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία και συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας μου από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τον ΣΕΓΑΣ, και τους χορηγούς του Αγώνα για προωθητικούς σκοπούς. Τέλος, δεσμεύομαι ότι σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα εκχωρήσω τον αριθμό συμμετοχής που θα μου διαθέσει η Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα σε άλλο άτομο προκειμένου να συμμετάσχει στον Αγώνα. (Στην περίπτωση ανηλίκου, συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του γονέα που ασκεί την επιμέλειά του και η υποβολή της αίτησης συμμετοχής σημαίνει ότι ο γονέας δίνει τη συγκατάθεσή του για τη συμμετοχή του παιδιού του στον Αγώνα και συμφωνεί με το περιεχόμενο της πιο πάνω δήλωσης)."


• Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στον αγώνα Family Run οι ενήλικες συνοδοί και οι γονείς των ανήλικων συμμετεχόντων δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται τις παρακάτω Υπεύθυνες Δηλώσεις:

"Με την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής δηλώνω ότι συμμετέχω στον «αγώνα» (Family Run), της διοργάνωσης του Ημιμαραθωνίου Αθήνας, με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής του «αγώνα», που περιλαμβάνονται στο κείμενο με τίτλο «Όροι Συμμετοχής, Εγγραφής & Παραλαβής Αριθμού Συμμετοχής» και τους αποδέχομαι. Δηλώνω, επίσης, ότι τα στοιχεία που δηλώνονται πιο πάνω είναι όλα απολύτως αληθή. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών του «αγώνα» για τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία και συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματός/εικόνας μου από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τον ΣΕΓΑΣ, και τους χορηγούς του «αγώνα» για προωθητικούς σκοπούς. Τέλος, δεσμεύομαι ότι σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα εκχωρήσω τον αριθμό συμμετοχής που θα μου διαθέσει η Οργανωτική Επιτροπή του «αγώνα» σε άλλο άτομο προκειμένου να συμμετάσχει στον «αγώνα».

 

"Με την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής δηλώνω ότι το ανήλικο παιδί μου συμμετέχει στον «αγώνα» (Family Run) της διοργάνωσης του Ημιμαραθωνίου Αθήνας, με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής του «αγώνα», που περιλαμβάνονται στο κείμενο με τίτλο «Όροι Συμμετοχής, Εγγραφής & Παραλαβής Αριθμού Συμμετοχής» και τους αποδέχομαι. Δηλώνω, επίσης, ότι τα στοιχεία του παιδιού που δηλώνονται πιο πάνω είναι όλα απολύτως αληθή. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών του «αγώνα» για τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία και συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματός/εικόνας του παιδιού μου από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τον ΣΕΓΑΣ, και τους χορηγούς του «αγώνα» για προωθητικούς σκοπούς. Τέλος, δεσμεύομαι ότι σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα εκχωρήσω τον αριθμό συμμετοχής του παιδιού μου που θα διατεθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του «αγώνα» σε άλλο άτομο προκειμένου να συμμετάσχει στον «αγώνα»."

 


ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Οι αριθμοί συμμετοχής παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως από τους εγγεγραμμένους δρομείς αποκλειστικά και μόνο από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων του αγώνα (ΕΧΡΟ) τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του, με την επίδειξη ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου υποδείξει η Οργανωτική Επιτροπή. Ο εγγεγραμμένος δρομέας μπορεί να επιλέξει άλλο άτομο να παραλάβει τον προσωπικό αριθμό συμμετοχής του από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων της διοργάνωσης ως άνω, με δική του ευθύνη και εφόσον ο εκπρόσωπός του/της φέρει μαζί του την ταυτότητα ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) του εγγεγραμμένου δρομέα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο υποδείξει η Οργανωτική Επιτροπή.

• Για την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής εγγεγραμμένου δρομέα απαιτείται πέραν της επίδειξης ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) και η προσκόμιση του ηλεκτρονικού μηνύματός επιβεβαίωσης συμμετοχής, στο οποίο αναγράφεται σαφώς ο αριθμός συμμετοχής του συμμετέχοντα.

• Αριθμοί συμμετοχής και/ή υλικό που περιλαμβάνεται στο επιλεγέν επίπεδο εγγραφής δεν αποστέλλονται σε καμία περίπτωση ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στους δικαιούχους, πριν ή/και κατά τη διάρκεια τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Δρομέων της διοργάνωσης. Αριθμοί συμμετοχής και/ή υλικό που περιλαμβάνεται στο επιλεγέν επίπεδο εγγραφής που δεν παρελήφθησαν αρμοδίως τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Κέντρου Εγγραφών της διοργάνωσης (ΕΧΡΟ)  δεν δύναται να παραληφθούν ή να αποσταλούν μεταγενέστερα.


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των διοργανωτών, των εθελοντών και του προσωπικού της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων να εγκαταλείψουν τη διαδρομή και να διακόψουν τον αγώνα.

• Οποιαδήποτε παράβαση ή μη τήρηση των κανονισμών του αγώνα, του ΣΕΓΑΣ αλλά και των διεθνών κανονισμών της AIMS και της World Athletics, έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα από τον αγώνα και τη διαγραφή του από τα αποτελέσματα του αγώνα χωρίς κανενός είδους αποζημίωση.

• Ο αριθμός συμμετοχής είναι προσωπικός, δεν μεταβιβάζεται, δεν μεταφέρεται ούτε δίνεται σε άλλο δρομέα χωρίς την έγκριση της Οργανωτικής Επιτροπής.

• Η αυθαίρετη αλλαγή στο block εκκίνησης από εγγεγραμμένο δρομέα απαγορεύεται και επιφέρει την ακύρωση της συμμετοχής του.

• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν διαβάσει και να σέβονται τις οδηγίες που έχουν λάβει από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή καθ’ όλη τη διάρκεια που προηγείται του αγώνα (π.χ. Τεχνικές Οδηγίες, Πρόγραμμα Αγώνα, κλπ) και οι οποίες έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

• Η πρόσβαση στη διαδρομή του αγώνα, την περιοχή εκκίνησης και τερματισμού δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση σε μη εγκύρως εγγεγραμμένους δρομείς (άτομα χωρίς εμφανή έγκυρο αριθμό συμμετοχής).

• Κάθε συμμετέχων οφείλει να συμπληρώσει με δική του ευθύνη τα στοιχεία που απαιτούνται στο πίσω μέρος του αριθμού συμμετοχής του, είτε αφορούν σε ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας είτε σε προσωπικά ιατρικά δεδομένα.

• Η χρήση ποδηλάτου ή άλλου είδους τροχήλατου μέσου δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του αγώνα επί της διαδρομής είτε πρόκειται για δρομέα είτε άλλο συνοδεύον άτομο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο άμεσα εμπλεκόμενος συμμετέχων αποκλείεται από τον αγώνα και καλείται να αποχωρήσει άμεσα από τη διοργάνωση.

• Το όριο ολοκλήρωσης του Ημιμαραθωνίου Δρόμου έχει οριστεί στις τρεις (3) ώρες από την εκκίνηση του αγώνα.

• Το όριο ολοκλήρωσης του Αγώνα Δρόμου 5χλμ έχει οριστεί στα εξήντα (60) λεπτά από την εκκίνηση του αγώνα.

• Ο επίσημος χρόνος είναι ο χρόνος από την πιστολιά εκκίνησης. Ο καθαρός χρόνος είναι ο χρόνος από τη στιγμή που ο συμμετέχοντας περνάει τον τάπητα εκκίνησης μέχρι και τον τερματισμό του.

• Η κατάταξη του αγώνα προκύπτει από τους επίσημους χρόνους τερματισμού. Ο καθαρός χρόνος και οι ενδιάμεσοι χρόνοι κοινοποιούνται μόνο για την ενημέρωση του δρομέα.

• Το αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού δίνεται μόνο σε εγγεγραμμένους δρομείς που συμμετείχαν και τερμάτισαν εγκαίρως στον αγώνα.